Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 5 grudnia do 21 grudnia w godzinach od 900-1500. W dniu 22 grudnia wnioski można składać do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.
Treść ogłoszenia nr 1/2016
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków – 900 000,00 zł.
Treść ogłoszenia nr 2/2016
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Limit dostępnych środków – 300 000,00 zł.
Treść ogłoszenia nr 3/2016
Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Limit dostępnych środków – 60 000,00 zł.
Treść ogłoszenia nr 4/2016
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 500 000,00 zł.
Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 500 000,00 zł.
Dokumenty dotyczące naboru wniosków:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity).
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania i zmiany dla wszystkich zakresów tematycznych

Opis projektu 1 zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Opis projektu 2 zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Opis projektu 3 zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Opis projektu 5 zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej