Członkostwo w LGD

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna która:
1) złoży deklarację członkostwa , a w przypadku osób prawnych dodatkowo wskaże organ aktualnie reprezentujący tę osobę prawną w Stowarzyszeniu lub pełnomocnika umocowanego do pracy w Stowarzyszeniu
2) w przypadku stowarzyszeń jako cel statutowy stawia sobie działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
2) przestrzegać postanowień Statutu;
3) opłacać składki członkowskie;
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków;
5) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;

Aby zostać członkiem Lokalnej Grupy Działania „Barcja”, należy zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia, wypełnić deklaracje członkowską i złożyć ją w siedzibie biura LGD.
Deklaracja członkowska do pobrania
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej

Dane do przelewu:
Lokalna Grupa Działania „Barcja”
ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn
Bank BNP Paribas
Nr rachunku: 40 2030 0045 1110 0000 0427 2720

W tytule przelewu należy wpisać: Składka członkowska za ….. rok.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z biurem LGD pod numerem telefonu 571 319 534 lub pod adresem mailowym biuro@lgdbarcja.pl