O nas

Lokalna Grupa Działania „Barcja” jest stowarzyszeniem „specjalnym” posiadającym osobowość prawną, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04.07.2008 r.  Jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, a swoim zasięgiem LGD obejmuje Gminy Barciany, gminę wiejską Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol.

mapay zasięgu LGD

LGD „Barcja” wdraża Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze 5 gmin, które są jej członkami. Pierwszą umowę o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD podpisała 12.06.2009 r. Od tego momentu LGD działa w ramach Inicjatywy Leader, która  umożliwia aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi. Dzięki ogłaszanym projektom LGD przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie możliwości zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami czy promocja turystyki.

21 grudnia 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Barcja” zawarła umowę przyznania pomocy  wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Nadzór nad działalnością LGD „Barcja” sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest to stowarzyszenie „specjalne”, gdyż obok Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej, funkcjonuje dodatkowy organ – Rada, która podejmuje decyzje w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Korsze

Reszel

Kętrzyn

Sępopol

Barciany