Plan włączenia społeczności – 2023-2027

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją zarządzająca PROW na lata 2014-2020 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja planu włączenia społeczności w szczególności przygotowanie LSR.

 

Badanie opinii młodzieży z terenu LGD Barcja w celu opracowania LSR na lata 2023-2027  

Zachęcamy osoby młode w wieku 10-24 lata z obszaru LGD Barcja do wypowiedzenia się na temat spraw życia codziennego

Uzyskane odpowiedzi pozwolą nam na poznanie potrzeb młodych osób, a lokalna strategia rozwoju na lata 2023-2027, którą aktualnie tworzymy, będzie lepiej dopasowana do potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców obszaru LGD  Barcja

 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD „Barcja”

W dniach od 4 do 11 lipca br. w każdej gminie objętej lokalną strategią rozwoju odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR). Spotkania miały na celu analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.  W spotkaniach w każdej z gmin członkowskich obszaru LGD wzięło udział łącznie 71 osób – wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie!

 


 

Miło nam poinformować, że w dniu 21 czerwca Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Barcja” podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W proces przygotowania nowego dokumentu strategicznego zostanie włączona lokalna społeczność poprzez udział w konsultacjach społecznych, które odbędą się w terminie od 4 do 11 lipca br. W ramach konsultacji Lokalna Grupa Działania „Barcja” chciałaby zaangażować mieszkańców w opracowanie nowego dokumentu, który będzie określał kierunki wpierania rozwoju naszego obszaru w kolejnych latach.

 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 poniżej zamieszczamy ankietę stanowiącą pierwszy krok w planowaniu tego rozwoju. Celem niniejszej ankiety jest identyfikacja najważniejszych problemów i potrzeb lokalnej społeczności.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f00abd81&&b=cf091c8d8&&c=c7f5d090

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Barcja” serdecznie zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR). Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin z obszaru naszego LGD, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Chcielibyśmy uwzględnić Państwa zdanie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby społeczności lokalnej. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz przygotowania nowej strategii.

 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością

Lp.

Nazwa gminy

Miejsce spotkania

Planowany termin spotkania Planowany program spotkania
1. Barciany Urząd Gminy, ul. Szkolna 3 4.07.2022 r. godz. 16:00-19:00
16.00 Otwarcie konsultacji społecznych i przedstawienie celu spotkania
16.15 Omówienie badań ankietowych i analiza SWOT na podstawie materiałów przygotowanych przez Biuro LGD
17.15 Określenie grup defaworyzowanych
17:30 Omówienie problemów i potrzeb mieszkańców
18:10 Określenie celów LSR
19.00 Zakończenie spotkania
2. Kętrzyn Nowa Wieś Kętrzyńska, Świetlica wiejska 5.07.2022 r. godz. 16:00-19:00
16.00 Otwarcie konsultacji społecznych i przedstawienie celu spotkania
16.15 Omówienie badań ankietowych i analiza SWOT na podstawie materiałów przygotowanych przez Biuro LGD
17.15 Określenie grup defaworyzowanych
17:30 Omówienie problemów i potrzeb mieszkańców
18:10 Określenie celów LSR
19.00 Zakończenie spotkania
3. Korsze Hala widowiskowo- sportowa. Ul. Kościuszki 12 6.07.2022 r. godz. 16:00-19:00
16.00 Otwarcie konsultacji społecznych i przedstawienie celu spotkania
16.15 Omówienie badań ankietowych i analiza SWOT na podstawie materiałów przygotowanych przez Biuro LGD
17.15 Określenie grup defaworyzowanych
17:30 Omówienie problemów i potrzeb mieszkańców
18:10 Określenie celów LSR
19.00 Zakończenie spotkania
4. Reszel Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 4, 7.07.2022 r. godz. 16:00-19:00
16.00 Otwarcie konsultacji społecznych i przedstawienie celu spotkania
16.15 Omówienie badań ankietowych i analiza SWOT na podstawie materiałów przygotowanych przez Biuro LGD
17.15 Określenie grup defaworyzowanych
17:30 Omówienie problemów i potrzeb mieszkańców
18:10 Określenie celów LSR
19.00 Zakończenie spotkania
5. Sępopol Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu, ul. Mostowa 3 11.07.2022 r. godz. 16:00-19:00
16.00 Otwarcie konsultacji społecznych i przedstawienie celu spotkania
16.15 Omówienie badań ankietowych i analiza SWOT na podstawie materiałów przygotowanych przez Biuro LGD
17.15 Określenie grup defaworyzowanych
17:30 Omówienie problemów i potrzeb mieszkańców
18:10 Określenie celów LSR
19.00 Zakończenie spotkania

Harmonogram spotkań z lokalną społecznością

Opis procesu przygotowania LSR