RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Barcja” z siedzibą przy ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn.
Z Administratorem możesz się skontaktować pisząc na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Barcja”, 11-400 Kętrzyn, ul. Dworcowa 6, pisząc na adres e-mail: www.lgdbarcja.pl lub telefonując pod numer 571 319 534.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rekrutacją, na podstawie Pani/Pana:
dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  • realizacji obowiązku prawnego, na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego i przepisów związanych;
  • realizacji umowy, na podstawie art.6 ust 1 lit b RODO;
  • prawnie uzasadniony interes administratora, na podstawie art.6 ust 1 lit f RODO;

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione z mocy prawa m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa w szczególności ustawy o archiwizacji ;

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;