Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Grupa robocza ds opracowania Procedury ustanawiania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Barcja” powuje Grupę Roboczą ds opracowania Procedury ustanawiania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Grupa składa się z pracowników biura i członków organu decyzyjnego LGD (Rada). Opracowana procedura wraz z kryteriami wyboru operacji do finansowania zostanie poddana konsultacjom społecznym poprze zamieszczenie jej treści na stronie internetowej LGD. Zapraszamy do włączenia się w proces konsultacji i zgłaszania wszelkich uwag.

Raport z konsultacji społecznych i przygotowania LSR na lata 2023-2027

Publikujemy raport z przygotowania LSR na lata 2023-2027 oraz konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania  „Barcja” w dniach od 4 do 11 lipca 2022 r.  Spotkania z mieszkańcami miały na celu zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru oraz przeprowadzenie analizy SWOT – dla potrzeb opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania przewidziany na lata 2023-2027.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Raport z konsultacji społecznych LSR 2023-2027

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Barcja” zakończyła prace nad projektem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz planem komunikacji. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców obszaru do zapoznania się z projektem dokumentów, zgłaszania uwag i propozycji zmian.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdbarcja.pl  lub złożyć bezpośrednio w biurze LGD „Barcja” ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn na załączonym formularzu zmian  w terminie do 30 maja 2023 r. – Formularz zgłaszania zmian

 

Kolejne Spotkanie Grupy Roboczej i konsultacje zasad monitorowania i ewaluacji LSR

Podczas kolejnego spotkania Grupa Robocza skupiła się na opracowaniu zasad monitorowania i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie wdrażania jest kluczowym procesem, który pomaga zweryfikować, czy optymalnie i właściwie udaje się osiągać zakładane cele i przypisane im wskaźniki.  Opracowano również wstępny plan komunikacji, którego celem jest zapewnienie stałego, aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej na każdym etapie realizacji LSR

Lokalna Grupa Działania „Barcja” zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego zasad monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdbarcja.pl  lub złożyć bezpośrednio w biurze LGD „Barcja” ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn do 28 kwietnia 2023 r. na załączonym formularzu: Formularz zgłaszania zmian – monitoring i ewaluacja

 

 

Mobilne punkty konsultacyjne

 

Szanowni Państwo,

w ramach prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 uruchamiamy w każdej gminie z obszaru LGD „Barcja” mobilne punkty konsultacyjne, gdzie będą mogli Państwo uzyskać informacje na temat LSR oraz wypełnić ankietę oraz kartę pomysłu – dokumenty, które pozwolą nam poznać Państwa oczekiwania oraz pomysły. Na podstawie zebranych materiałów wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.

Zapraszamy do naszych punktów konsultacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

Punkt konsultacyjny LGD „Barcja”

W ramach przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 uruchomiliśmy do Państwa dyspozycji Punkt Konsultacyjny, za pośrednictwem, którego możecie Państwo wnosić uwagi do poszczególnych etapów powstawania LSR lub zgłaszać swoje pomysły.

Do konsultacji zapraszamy mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP, lokalnych przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, obejmującego Gminę Barciany, Gminę wiejską Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol.

Konsultacje dają możliwość, lokalnej społeczności, udziału w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Państwa pomysły, uwagi oraz sugestie mają realny wpływ na rozwój Państwa Gmin.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00 

Biuro LGD „Barcja”, ul. Dworcowa 6 (pok. nr 110) 11-400 Kętrzyn.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:
tel: 571 319 534
e-mail: biuro@lgdbarcja.pl

 

 

 

 

Konsultacje celów, wskaźników i planu działania 

Lokalna Grupa Działania „Barcja” przekazuje do konsultacji projekt celów, przedsięwzięć i założeń budżetowych do nowej strategii rozwoju dla naszej grupy. Przedstawiana propozycja jest wynikiem wielu spotkań, ankiet i rozmów, które odbyliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Na ich podstawie wyznaczyliśmy sobie 2 cele strategiczne. Do celów zostały przypisane przedsięwzięcia, które pozwolą na osiągnięcie zakładanych efektów. Przedsięwzięcia mają charakter komplementarny i wzajemnie współdziałają w osiągnieciu zakładanych celów.

Wszelkie uwagi i opinie możecie zgłaszać poprzez dedykowany Formularz zgłaszania zmian – cele, wskaźniki, plan działania, na nasz adres mailowy biuro@lgdbarcja.pl lub osobiście w biurze stowarzyszenie ul Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn do dnia 14 kwietnia 2023 r.

 

 

Spotkanie Grupy Roboczej

Za nami pierwsze spotkanie grupy roboczej. Tematem spotkania było podsumowanie konsultacji społecznych przeprowadzonych podczas spotkań z mieszkańcami obszaru,  dopracowanie analizy SWOT, pierwsze wnioski dla nowej LSR, dyskusja nt. działań, celów i priorytetów. Wszystkim uczestnikom grupy roboczej bardzo dziękujemy za pracę i zaangażowanie. Każdy miał okazję wyrazić swoją opinię w kluczowych obszarach, które są bardzo istotne przy opracowywaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania „Barcja” pragnie zachęcić mieszkańców obszaru objętego strategią do zgłaszania pomysłów i inicjatyw dotyczących funkcjonowania LGD i wdrażania LSR.

Wszelkie pomysły i inicjatywy można zgłaszać na formularzu, który należy  przesłać na adres mailowy biuro@lgdbarcja.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Dziękujemy za państwa zaangażowanie i wkład w rozwój obszaru i lokalnej społeczności

formularz zgłaszania inicjatyw i pomysłów

 

 

Grupa Robocza – rekrutacja

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania „Barcja”  zachęca do zgłaszania kandydatów do Grupy Roboczej ds. opracowania LSR.  Grupa skupi się na dopracowaniu analizy SWOT i celów, oraz wypracują wstępną koncepcję Lokalnej Strategii Rozwoju. Będzie miała również za zadanie zaopiniowanie procedur i kryteriów wyboru operacji.

Informujemy, że formą rekrutacji jest kolejność zgłoszeń. Grupa powinna liczyć 15 osób i reprezentować przedstawicieli wszystkich grup interesu z każdej gminy (grupa interesu sektora publicznego – 1 osoba, grupa interesu sektora społecznego- 1 osoba, grupa interesu sektora gospodarczego – 1 osoba; łącznie po 3 osoby z każdej gminy wchodzącej w skład LGD).

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 571 319 534

 

 

Warsztat Strategiczny

W dniu 13 stycznia br. odbył się warsztat strategiczny udziałem przedstawicieli organu decyzyjnego oraz aktywnych Członków LGD.

Podczas warsztatu dokonano szczegółowej analizy wszystkich zagadnień, dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, omawianych na wcześniejszych etapach i przedstawionych propozycji. Przeanalizowano każdy element, który wpływał na strukturę LSR, brzmienie załączników czy spełnienie warunków formalnych i kryteriów wyboru LSR.

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta w zakresie identyfikacji potencjału i potrzeb na obszarze LSR

Szanowni Państwo!

W celu postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wyrażenia opinii w zakresie potrzeb i potencjału obszarze LSR.

Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami lub przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych lub innych środowisk, podzielicie się Państwo swoimi propozycjami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.

Ankietę można składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Barcja”  11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6, pok. nr 110; przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdbarcja.pl  lub wypełnić online.

Ankieta zakresie identyfikacji potencjału i potrzeb na obszarze LSR

Fiszka- karta pomysłu

Ankieta w formie elektronicznej https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTdeTR5qZi9NA5YRxq1mwVNn-V8k-VS-3yFklr7NnHSsjjZg/v-iewform?usp=sf_link

 

 

Konkurs na wybór LSR na lata 2023 – 2027 ogłoszony

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego  ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Nabór wniosków będzie trwał od 11 kwietnia 2023 r. do 07 czerwca 2023 r.

 

 

 

Loga UE
Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW