Plan włączenia społeczności – 2014-2020

Plan włączenia społeczności

1. Opis przygotowania LSR
Lokalna Strategia Rozwoju zostanie przygotowana zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • (wykonano) kampania informacyjna o rozpoczęciu prac nad LSR w Internecie (www, facebook)
 • (wykonano) badanie ankietowe dot. analizy SWOT i celów LSR. Ankiety w wersji elektronicznej oraz papierowej. W celu zwiększenia udziału grup de faworyzowanych ankiety zostaną przekazane pracownikom MOPS/GOPS/KIS.
 • (wykonano) zestawienie wyników w formie raportu i przygotowanie materiałów na konsultacje
 • (wykonano) zamieszczenie informacji na stronach gmin, LGD, facebook i plakatach oraz min. 50 zaproszeń mailowych
 • (wykonano) konsultacje społeczne – spotkania w gminach: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol. W celu zwiększenia udziału przedstawicieli grup de faworyzowanych informacja zostanie umieszczona w siedzibach MOPS/GOPS/KIS. Dodatkowo zaproszeni zostaną przedstawiciele tych instytucji. W ramach konsultacji społecznych przedstawiciele 3 sektorów i mieszkańców wezmą udział w analizie SWOT oraz wypracują propozycję celów LSR.
 • (wykonano) zestawienie wyników w formie raportu i przygotowanie materiałów na spotkanie grupy roboczej
 • (wykonano) spotkanie grupy roboczej w skład, której wejdzie min. 10 wybranych przedstawicieli 3 sektorów i mieszkańców z obszaru 5 gmin. Grupa skupi się na dopracowaniu analizy SWOT i celów oraz ustali wskaźniki.
 • (wykonano) określenie procedur i kryteriów wyboru operacji przez przedstawicieli organów LGD.
 • (wykonano) udostępnienie projektu LSR w Internecie i wersji papierowej w siedzibie LGD. Mieszkańcy obszaru dzięki plakatom i informacjom na stronach www gmin i LGD zostaną poinformowani o możliwości wniesienia uwag. Swoje uwagi mieszkańcy będą zgłaszać w formie mailowej, a także osobiście w siedzibie LGD w godzinach pracy biura.
 • (wykonano) spotkanie organów LGD w celu przedstawienia LSR i wniesienia ostatnich poprawek
 • (wykonano) Walne Zebranie Członków LGD, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia LSR i udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do jej aktualizacji.

Wszelkie wydawane publikacje będą zostaną oznakowane zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 oraz informacją o współfinansowaniu LSR ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020.

2. Opis zatrudnienia

Funkcjonowanie biura w ramach „wsparcia przygotowawczego” zapewniać będzie zatrudnienie na poziomie min. 1 etatu na podstawie umowy o pracę. Biuro LGD czynne będzie przynajmniej 2 dni w tygodniu w lokalu wynajmowanym nieprzerwanie od 2010 roku.

2.2 Liczba etatów 1 etat

3. Zasady funkcjonowania biura zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR

3.1 Adres biura Wnioskodawcy,

Plac Piłsduskiego 1
11-400 Kętrzyn
powiat kętrzyński
województwo warmińsko-mazurskie

3.2 Funkcjonowanie biura

3.2.1 Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą na obszarze planowanym do objęcia LSR: 2 dni

Wtorek i Czwartek w godz od 10.00 do 14.00

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR: www.lgdbarcja.pl

5. Harmonogram konsultacji społecznych

Lp.

Nazwa gminy

Miejscowość*

Planowany termin spotkania
1. Barciany Barciany 21.09.2015
2. Kętrzyn Gałwuny 22.09.2015
3. Korsze Korsze 24.09.2015
4. Reszel Reszel 29.09.2015
5. Sępopol Sępopol 30.09.2015