Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie 11-25 czerwca 2018 r. w godzinach  9:00-15:00. W dniu 25 czerwca 2018 r. wnioski można składać tylko do godziny 12:00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.
Treść ogłoszenia nr 2/2018
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków – 150 000,00 zł.
Możliwa jest realizacja wyłącznie operacji realizujących wskaźnik:
Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcję kulturalno-społeczną
Treść ogłoszenia nr 3/2018
Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Limit dostępnych środków – 60 000,00 zł.
Możliwa jest realizacja wyłącznie operacji realizujących wskaźnik:
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
Treść ogłoszenia nr 4/2018
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Nabór dotyczy tylko operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 150 000,00 zł.
Maksymalna kwota wsparcia ograniczona do 150 000,00 zł.
Dokumenty dotyczące naboru wniosków:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity po zmianach z dnia 30 kwietnia 2018 r.)
Opis projektu 1 zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Opis projektu 2 zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Opis projektu 5 zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Obowiązkowa klauzula RODO