Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 22 października 2018 do 9 listopada 2018 r. w godzinach od 900-1500. W dniu 9 listopada 2018 r. wnioski można składać tylko do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

  • Treść ogłoszenia nr 5/2018
    Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
    Nabór dotyczy tylko operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.
    Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 150 000,00 zł.
    Wysokosć wsparcia dla 1 wnioskodawcy: „Premia” 75 000 zł.

Dokumenty dotyczace naboru wniosków: