Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) – struktura zrzeszająca wszystkich interesariuszy dążących do lepszych rezultatów rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – z okazji 10-lecia swojej działalności w Polsce, zaprasza do udziału w konkursie, mającym na celu wyróżnienie inicjatyw, ukazujących, jak, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, wzrasta atrakcyjność, konkurencyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) powstała, by zwiększyć zaangażowanie zainteresowanych stron w rozwój obszarów wiejskich, podnieść jakość programów rozwojów obszarów wiejskich oraz politykę informacyjną, a także wspierać ocenę programów rozwoju obszarów wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce funkcjonuje od 2007 roku, a obecnie Beneficjenci drugiej edycji PROW realizowanego w latach 2014-2020 mają szansę na zaprezentowanie swoich inicjatyw, które mogli zrealizować z pomocą funduszy unijnych.

W bieżącej edycji konkursu, Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą zgłaszać projekty w pięciu kategoriach tematycznych:

 1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;
 2. Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;
 3. Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);
 4. Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;
 5. LEADER – inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe kryteria:

 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.
 2. Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.
 3. Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu wyżej wymienionych kategorii.
 4. Projekty należy zgłaszać poprzez wypełniony formularz, najpóźniej do 5 grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl.
 5. Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.
 6. Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.
 7. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38