W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Lokalna Grupa Działania „Barcja” przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LSR LGD „Barcja”.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 10 lutego 2020 r. siedzibie LGD „Barcja” przy ul. Dworcowej 10 w Kętrzynie o godz. 15:00.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia ale również zapraszamy do uczestnictwa naszych wnioskodawców oraz mieszkańców obszaru.

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 10 lutego 2020 r. podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania.

Ponadto podczas warsztatu przeprowadzone zostaną konsultacje zmiany kryterium wyboru operacji dla zakresu tematycznego: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej. Proponowana zmiana kryterium nr 8:
Nazwa kryterium: Kompletność wniosku i załączników
Definicja kryterium: Ocenie podlega kompletność wniosku i załączników. Jeżeli do oceny wniosku zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju konieczne było wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów operacja uzyskuje 0 pkt w danym kryterium Biuro LGD”Barcja” wezwało wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów.
Punktacja:
● Tak – 0 PKT
● Nie – 5 PKT

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2020 roku.
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego głównym celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014–2020.