Na podstawie §18 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 14 września 2020 r. Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz. 1645 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Barcja” ul. Dworcowa 10 (sala konferencyjna). W przypadku braku quorum drugie spotkanie odbędzie się o godz. 1700 Wszystkie niezbędne załączniki są dostępne na stronie internetowej www.lgdbarcja.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania – wnioski o zmianę porządku
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 17 grudnia 2019 r.,
 5. Wybór Sekretarza,
 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
 7. Przedstawienie działalności Zarządu LGD w latach 2015-2020
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu:

– sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok,

– sprawozdanie finansowe za 2019 r.(bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2019,
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały,
 3. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok oraz podjęcie stosownej uchwały,
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady LGD „Barcja”
 6. Wybór członków Rady LGD
 7. zgłaszanie kandydatur
 8. odczytanie wyników przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną
 9. Wybór członków Komisji Rewizyjnej LGD
 10. zgłaszanie kandydatur
 11. odczytanie wyników przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną
 12. Wybór członków Zarządu LGD
 13. zgłaszanie kandydatur
 14. odczytanie wyników przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną
 15. Sprawy różne,
 16. Zamknięcie obrad.

 

Zapraszamy do udziału w obradach.

 

Z wyrazami szacunku