Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Lokalnej Grupy Działania „Barcja

Na podstawie § 19 ust. 3 pkt.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 22 lutego br. Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz. 1645. W przypadku braku quorum drugie spotkanie odbędzie się tego samego dnia o godz. 1700. Z uwagi na panujące obostrzenia związane z pandemią spotkanie odbędzie się w systemie zdalnym na platformie TEAMS. Linki do spotkania zostały przesłane na Państwa adresy e-mailowe. W razie problemów z dołączeniem prosimy o kontakt z biurem LGD.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, ewentualnych uwag i poprawek,
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania,
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 14.09.2020 r.,
 6. Wybór Sekretarza,
 7. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 8. Projekt uchwały w sprawie dokonanych zmian w planie finansowym na 2020 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2021 rok,
 10. Omówienie bieżących spraw LGD Barcja,
 11. Sprawy różne,
 12. Zamknięcie obradach

Zapraszamy do udziału w obradach