W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Lokalna Grupa Działania „Barcja” przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu LGD „Barcja”.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 17:30 na platformie Teams. W celu wzięcia udziału prosimy o kontakt z biurem LGD.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia ale również zapraszamy do uczestnictwa naszych wnioskodawców oraz mieszkańców obszaru.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2020 roku. Ponadto podczas warsztatu przeprowadzone zostaną konsultacje dot. aktualizacji kryteriów wyboru operacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego głównym celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014–2020.

Proponowane kryteria wyboru operacji.

Link do formularza konsultacji