Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Lokalnej Grupy Działania „Barcja

Na podstawie § 19 ust. 3 pkt.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 21 lutego br. Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz. 16.00. W przypadku braku quorum drugie spotkanie odbędzie się tego samego dnia o godz. 16.15 Z uwagi na panujące obostrzenia związane z pandemią spotkanie odbędzie się w systemie zdalnym na platformie TEAMS Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym zapraszam również na warsztat refleksyjny, który odbędzie się tego samego dnia po zakończeniu Walnego Zebrania Członków. Celem warsztatu jest bieżąca analiza procesu wdrażania lokalnej strategii rozwoju, wypracowanie wniosków i rekomendacji, które będą wdrożone w roku bieżącym.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
3. Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, ewentualnych uwag i poprawek,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 27.09.2021 r.,
6. Wybór Sekretarza,
7. Wybór Komisji uchwał i wniosków
8. Projekt uchwały w sprawie dokonanych zmian w planie finansowym na 2021 r.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2022 rok,
10. Omówienie bieżących spraw LGD Barcja,
11. Sprawy różne,
12. Zamknięcie obrad

Zapraszamy do udziału w obradach