Lokalna Grupa Działania „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie ogłasza nabór na stanowisko:
Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania

Wymagania

Konieczne

Pożądane

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3-letni staż pracy;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i umiejętności organizacyjne;
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami unijnymi oraz rozwojem obszarów wiejskich.
 • dobra znajomość jednego urzędowego języka obcego Unii Europejskiej.
 • organizacja pracy Biura LGD;
 • zapewnienie nadzoru i kontroli zadań realizowanych przez Biuro LGD;
 • sporządzanie sprawozdań , raportów i innych dokumentów obrazujących realizację powierzonych zadań;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w tym Excel, Word).
 • samodzielność;
 • systematyczność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • preferowane wykształcenie: ekonomiczne, prawnicze, z zarządzania
 • co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku.
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 • doświadczenie w realizacji prac projektowych, w tym związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
 • znajomość innych języków obcych.
 • opracowanie zarządzeń i instrukcji wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania Biura LGD.
 • odporność na stres
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • wnikliwość
 • wysoka kultura osobista

 

Zakres obowiązków

 • reprezentowanie Stowarzyszenia w granicach umocowania;
 • prowadzenie zwykłego zarządu sprawami Stowarzyszenia;
 • podpisywanie bieżącej korespondencji;
 • dokonywanie samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 5 000 PLN, po akceptacji Zarządu;
 • zawieranie umów: zleceń i o dzieło, po akceptacji Zarządu;
 • kierowanie pracą i nadzór nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami;
 • składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych, np.: podpisywanie dokumentów o charakterze finansowo- rozliczeniowym (łącznie z księgowym Biura);
 • współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia;
 • organizowanie konferencji prasowych;
 • podejmowanie decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów.
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia i Rady;
 • realizacja zadań określonych przez Zarząd;
 • prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej;

 

 • ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne;
 • przygotowywanie materiałów na Walne Zebrania Członków, zebrania Zarządu Stowarzyszenia i zebrania Rady;
 • opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych;
 • obsługa Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Rady;
 • sporządzanie protokołów z Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Rady;
 • prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Rady;
 • sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Rady oraz wydawanie ich uprawnionym organom;
 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
 • prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Rady;
 • opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych;
 • prowadzenie korespondencji;
 • udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi;
 • prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia;
 • sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy.
 • Obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zakresem czynności na stanowisku pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 15.04.2022 r. do godz. 15.00 mailowo na adres biuro@lgdbarcja.pl lub pocztą tradycyjną:
Lokalna Grupa Działania „Barcja” ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem „Rekrutacja – Dyrektor Biura LGD”.
(W przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data fizycznego zarejestrowania w biurze LGD)

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD. Wymagane dokumenty: kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych szkoleniach oraz CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Lokalną Grupę Działania „Barcja” na stanowisko: Dyrektor Biura LGD (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000)”.

Zarząd LGD zastrzega możliwość anulowania ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.

Opis stanowisk wraz z procedurą naboru pracowników dostępne są tutaj >>>>>>>