Lokalna Grupa Działania „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie ogłasza nabór na stanowisko:
Główny Specjalista ds. Funduszy Unijnych

Wymagania

Konieczne

Pożądane

 • Wykształcenie wyższe.
 • co najmniej 2-letni staż pracy
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • wiedza o unijnych programach pomocowych
 • znajomość unijnych i krajowych strategicznych dokumentów planistycznych;
 • znajomość technik sporządzania wniosków aplikacyjnych.
 • znajomość wytycznych w zakresie informacji i promocji;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (w tym Excel, Word);
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • doświadczenie w sporządzaniu wniosków na zadania w ramach projektów z udziałem funduszy unijnych i innych źródeł;
 • samodzielność;
 • systematyczność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • preferowane ekonomiczne, prawnicze.
 • co najmniej roczne doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych lub zagranicznych)
 • co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów związanych z archiwizacją;
 • umiejętność sporządzania dokumentów strategicznych i planistycznych.
 • zdolność do pracy nad kilkoma projektami równocześnie i umiejętność oceny priorytetów;
 • doświadczenie w rozliczaniu zadań realizowanych po uzyskaniu środków pomocowych.
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres obowiązków

 • wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie ich Dyrektorowi biura;
 • planowanie i organizowanie spotkań z wnioskodawcami po uzgodnieniu z Dyrektora biura;
 • przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji Dyrektorowi biura;
 • podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu przygotowania projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Dyrektora biura;
 • akceptacja zgodności merytorycznej faktur wystawianych za realizację projektów LGD.
 • podpisywanie korespondencji w sprawach wynikających z ustalonego zakresu obowiązków;
 • podpisywanie pod pieczątką określającą swoje stanowisko, imię i nazwisko, dokumentów i pism w zakresie powierzonych obowiązków;
 • składania skarg, notatek służbowych i wniosków;
 • korzystania z uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 • doradztwo z zakresu PROW dla mieszkańców terenu LSR;
 • obsługa naboru wniosków o przyznanie pomocy;
 • prowadzenie szkoleń na temat sporządzania poprawnych wniosków o przyznanie pomocy;
 • animacja społeczna i współpraca ze społecznością lokalną obszaru objętego LSR,

 

 • monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE;
 • poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań dla projektów Stowarzyszenia;
 • przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach PROW (montaż finansowy, wnioski dotacyjne);
 • archiwizacja dokumentacji projektowej;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań dla udzielanych przez LGD zamówień publicznych;
 • wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa).
 • przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów;
 • współpraca z mediami;
 • prowadzenie promocji Stowarzyszenia;
 • organizowanie spotkań i konferencji;
 • redagowanie notatek prasowych;
 • zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 • redagowanie strony internetowej Stowarzyszenia;
 • rozpowszechnianie założenia zatwierdzonej LSR.
 • Obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zakresem czynności na stanowisku pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 13.05.2022 r. do godz. 15.00 mailowo na adres biuro@lgdbarcja.pl lub pocztą tradycyjną: Lokalna Grupa Działania „Barcja” ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem „Rekrutacja – Główny Specjalista ds. Funduszy Unijnych”. (W przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data fizycznego zarejestrowania w biurze LGD)

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD.

Wymagane dokumenty: kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych szkoleniach oraz CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Lokalną Grupę Działania „Barcja” na stanowisko: Główny Specjalista ds. Funduszy Unijnych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000)”.

Zarząd LGD zastrzega możliwość anulowania ogłoszenia o naborze na każdym etapie postępowania.

Opis stanowisk wraz z procedurą naboru pracowników dostępne są tutaj >>>>>>>