Szkoła to nie budynek, ale przede wszystkim uczniowie. W szkole uczysz się nie tylko przedmiotów jak matematyka, polski czy historia, ale przede wszystkim uczysz się jak żyć z innymi ludźmi. W każdej społeczności, dla jej prawidłowego funkcjonowania konieczne jest przestrzeganie pewnych zasad. Znajomość praw i obowiązków sprawia, ze czujemy się bezpiecznie. Wiemy, co możemy, co powinniśmy, a co jest zabronione.

W Polsce nie ma jednego uniwersalnego zbioru przepisów dotyczących uczniów. Każda szkoła ustanawia prawa i obowiązki samodzielnie. Są one spisane w statucie szkoły. Nie oznacza to jednak dowolności. Statut szkoły musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Prawa i obowiązki ucznia wynikają zarówno z prawa międzynarodowego, jak i krajowego. Kwestie te reguluje między innymi Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konwencja o prawach dziecka, a także Konstytucja RP, Ustaw o systemie oświaty czy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Uczeń ma prawo do nauki, informacji, wychowania bez przemocy, swobody myśli, sumienia i religii, a także prawo do swobody wypowiedzi.

Nie wiesz jak wygląda statut Twojej szkoły? Zajrzyj na stronę internetową szkoły. Statut powinien być ogólnie dostępny. Powinieneś go także znaleźć na tablicy informacyjnej czy w sekretariacie. To na władzach szkoły spoczywa obowiązek dostarczenia uczniom podstawowych informacji na temat ich praw. Chcesz poznać swoje prawa i obowiązki w szkole? Zapoznaj się z jej statutem!

Podstawowe prawa ucznia związane z obowiązkiem edukacyjnym to między innymi: 

• prawo do informacji na temat programu nauczania poszczególnych przedmiotów, celu i stawianych wymagań.

• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

• prawo do organizacji życia szkolnego, które umożliwi zachowanie właściwych proporcji pomiędzy nauką, a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań. Zadaniem szkoły jest dbanie o rozwój ucznia, a w ramach tego – rozwijanie jego zainteresowań, talentów i pasji;

• prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, czyli na przykład założenia kółka teatralnego lub szkolnej drużyny piłkarskiej;

• opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa.

• życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

• bycia wysłuchanym oraz swobody w wyrażaniu własnych poglądów i myśli. Masz prawo do własnego zdania, ale pamiętaj, by szanować także zdanie innych;

• odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii. Nie oznacza to jednak, że podczas ferii nie musisz nic robić. Jeśli otrzymasz zadanie przeczytania lektury, traktuj to jak obowiązek;

• uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce. Jeśli czegoś nie rozumiesz, masz prawo prosić o wyjaśnienie;

• korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej;

• korzystania z pomieszczeń szkolnych, ze sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki  i świetlicy.

 

Z prawami związane są także obowiązki!!! Np. Korzystając ze zbioru biblioteki- możesz wypożyczyć książkę, ale Twoim obowiązkiem jest dbanie o nią i oddanie jej na czas.

 

Podstawowe obowiązki ucznia to:
  • systematyczna nauka i poszerzanie swojej wiedzy, praca nad własnym rozwojem;
  • przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów;
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;
  • punktualne przybywanie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
  • odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także kolegów i koleżanek;
  • przestrzeganie zasad higieny, dbałość o schludny i czysty wygląd;
  • dbanie o ład, porządek i mienie szkolne.

 

Nie wiesz jak wygląda statut Twojej szkoły? Zajrzyj na stronę internetową szkoły. Statut powinien być ogólnie dostępny. Powinieneś go także znaleźć na tablicy informacyjnej czy w sekretariacie. To na władzach szkoły spoczywa obowiązek dostarczenia uczniom podstawowych informacji na temat ich praw. Chcesz poznać swoje prawa i obowiązki w szkole? Zapoznaj się z jej statutem!!!

 

Czym jest samorząd uczniowski?

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Działa on na rzecz uczniów i jest przez nich zarządzany. Dba o prawa społeczności uczniowskiej, jest ich przedstawicielem i obrońcą.

Samorząd to organizacja demokratyczna- sami uczniowie wybierają ze swego grona swoich reprezentantów. Samorząd reprezentuje uczniów wobec nauczycieli, rodziców czy administracji oświatowej.

ZAPAMIĘTAJ!!!

Samorząd to wszyscy uczniowie, a nie tylko kilkuosobowa reprezentacja. Wszyscy macie prawo do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i wpływaniu na jej kształt. Jeśli masz jakiś pomysł – działaj!!!