Informujemy, że do 8 lutego 2023 r. do godz. 15.00 trwają konsultacje społeczne dotyczące zmiany Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany dla operacji własnych, grantowych oraz realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

W przypadku chęci zgłoszenia uwag wnioskodawca drogą mailową powinien załączyć:

1) propozycje kryteriów, które: posiadają metodologię wyliczania, są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych, posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;

2)uzasadnienie każdego proponowanego kryterium

zał. 11 Procedura ustanawiania kryteriów wyboru i zmiany 2023