Na podstawie §18 ust. 3 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 31 maja 2023 roku Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz. 16:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Barcja” ul. Dworcowa 6 (budynek KOMEC-1 piętro sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania – wnioski o zmianę porządku
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 20 lutego 2023 r.,
 5. Wybór Sekretarza,
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu: sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok, sprawozdanie finansowe za 2022 r.(bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2022,
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok,
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków LGD,
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady,
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu,
 15. Wybory uzupełniające skład Rady LGD: zgłaszanie kandydatur; przeprowadzenie wyborów; odczytanie wyników przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną; podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady LGD Barcja
 16. Przedstawienie założeń LSR na lata 2023-2027
 17. Omówienie bieżącej sytuacji Stowarzyszenia,
 18. Sprawy różne,
 19. Zamknięcie obrad

Zapraszamy do udziału w obradach.

Materiały dotyczące Walnego Zebrania zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.lgdbarcja.pl w zakładce dokumenty do pobrania.