Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Barcja” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji

Informacja o planowanej operacji własnej LGD

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany dla operacji własnych, grantowych oraz realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi OW LGD

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Klauzula RODO – załącznik obowiązkowy

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity z widocznymi zmianami 04.01.2022r.)