Lokalna Grupa Działania „Barcja” serdecznie zaprasza do uczestnictwa w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania LGD.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 12 lutego 2024 r. o godz. 17:30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Barcja”.  W celu wzięcia udziału w warsztacie prosimy o kontakt z biurem LGD.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia jak naszych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania w celu efektywnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.