Wnioski i instrukcje

Poniżej zamieszczamy aktualne formularze wniosków i instrukcje przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

2) Biznesplan (wersja 4z)

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

2) Biznesplan (wersja 4z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

III. Granty

Wszystkie formularze są także dostępne na stronie internetowej ARiMR – Link

Pozostałe:

  1. FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik dotyczy wszystkich Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioskodawca, (jeżeli go dotyczy) jest zobligowany sam dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy odpowiedni formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub załącznik nr 2: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym), zawierający informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.). Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – link.
  3. Wniosek o wpis do ewidencji producentów – z uwagi na ochronę danych osobowych dokument należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku osób fizycznych konieczne jest uzyskanie podpisu u nr PESEL współmałżonka.