Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 20 maja 2019 do 7 czerwca 2019 r. w godzinach od 900-1500. W dniu 7 czerwca 2019 r. wnioski można składać tylko do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Proszę pamiętać, że ostatniego dnia naboru Biuro LGD nie udziela doradztwa.

Treść ogłoszenia nr 1/2019

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 200 000,00 zł.
Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 300 000,00 zł.
Maksymalna kwota wsparcia ograniczona do 150 000,00 zł (dot. rozwijania działalności gosp).Dokumenty dotyczące naboru wniosków:- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity po zmianach z dnia 30 kwietnia 2018 r.)
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Barcja”
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania i zmiany dla wszystkich zakresów tematycznych
Wnioski i instrukcje – wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach
Opis projektu 5 zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Klauzula RODO – załącznik obowiązkowy
    – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów