Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 20 maja 2019 do 7 czerwca 2019 r. w godzinach od 900-1500. W dniu 7 czerwca 2019 r. wnioski można składać tylko do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

Treść ogłoszenia nr 1/2019

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 200 000,00 zł.
Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 300 000,00 zł.
Maksymalna kwota wsparcia ograniczona do 150 000,00 zł (dot. rozwijania działalności gosp).Dokumenty dotyczące naboru wniosków:- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity po zmianach z dnia 30 kwietnia 2018 r.)
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Barcja”
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania i zmiany dla wszystkich zakresów tematycznych
Wnioski i instrukcje – wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach
Opis projektu 5 zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Klauzula RODO – załącznik obowiązkowy
    – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów