Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 27 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r. w godzinach od 9.00–15.00. W dniu 20 stycznia 2023 r. wnioski można składać tylko do godziny 12.00. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Proszę pamiętać, że ostatniego dnia naboru Biuro LGD nie udziela doradztwa.

Treść ogłoszenia 1_2023

Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków: 110 949,12 euro czyli 443 796,48 zł. (po indykatywnym kursie 4 zł.)

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Treść ogłoszenia 2_2023

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 100 000,00 euro czyli 400 000,00 zł (po indykatywnym kursie 4zł)
  2. Rozwój działalności gospodarczej – 52 863,49 euro czyli 211 453,96 zł (po indykatywnym kursie 4zł)

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Dokumenty dotyczące naboru wniosków: