Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami można składać w terminie od 25 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. w godzinach od 9.00-15.00. Ostatniego dnia naboru wnioski można składać tylko do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

Dokumenty dotyczące naboru:

– Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity po zmianach z dnia 30 kwietnia 2018 r.)
– Lokalna Strategia Rozwoju (akt czerwiec 2019)
– Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania i zmiany dla wszystkich zakresów tematycznych
– Wniosek o powierzenie grantu – wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach
Opis projektu dla przedsięwzięcia 3. Wzmocnienie kapitału społecznego
Opis projektu dla przedsięwzięcia 4. Promocja obszaru objętego LSR
– Oświadczenie e-mail
– Klauzula RODO – załącznik obowiązkowy
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów