Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 30 listopada 2020 do 18 grudnia 2020 r. w godzinach od 9.00-15.00. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach. W dniu 18 grudnia 2020 r. wnioski można składać tylko do godziny 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Proszę pamiętać, że ostatniego dnia naboru Biuro LGD nie udziela doradztwa.

Treść ogłoszenia nr 3/2020
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
W ramach danego naboru możliwa jest realizacja wyłącznie operacji mieszczących się w danym zakresie tematycznym i realizujących wskaźnik: Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcję kulturalno-społeczną. Wnioski, które nie będą realizowały wskazanego wskaźnika zostaną odrzucone
Limit dostępnych środków – 50 000,00 euro czyli 200 000,00 zł. (po indykatywnym kursie 4zł).
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Treść ogłoszenia nr 4/2020
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 75 000,00 euro czyli 300 000,00 zł (po indykatywnym kursie 4zł)
Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 75 000,00 euro czyli 300 000,00 zł (po indykatywnym kursie 4zł)
Maksymalna kwota wsparcia jest ograniczona do 150 000,00 zł (dot. rozwijania działalności gosp.)
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Dokumenty dotyczące naboru wniosków:

–Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity COVID – od 10.09.2020)
– Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Barcja”
– Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania i zmiany dla wszystkich zakresów tematycznych
– Wnioski i instrukcje – wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach
– Opis projektu 1 zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
– Opis projektu 5 zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
– Oświadczenie e-mail.
– Klauzula RODO – załącznik obowiązkowy
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Dodatkowe obostrzenia sanitarne związane zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 • złożenie dokumentów
  w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio w siedzibie LGD należy dokonać telefonicznej rezerwacji terminu wizyty. Niezastosowanie się do tego zalecenia będzie skutkowało przejściem na koniec kolejki i koniecznością oczekiwania na zewnątrz budynku.
 • doradztwo i konsultacje dot. wniosku o przyznanie pomocy
  w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu informujemy, że pracownicy biura świadczą doradztwo tylko poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Zakładka Kontakt. W przypadku problemów z nawiązaniem kontaktu telefonicznego prosimy o informacje mailową. Liczba miejsc w szkoleniu zdalnym zdalnym jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 • potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem
  W przypadku gdy z przepisów wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:
  1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo
  2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem
  – podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

plakat nabor 3 4 2020