Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 1 do 19 sierpnia 2022 r. w godzinach od 9.00–15.00. W dniu 19 sierpnia 2022 r. wnioski można składać tylko do godziny 12.00. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Proszę pamiętać, że ostatniego dnia naboru Biuro LGD nie udziela doradztwa.

•  Treść ogłoszenia 3/2022

Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków: 85 083,41 euro czyli 340 333,64 zł. (po indykatywnym kursie 4 zł.)

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

•  Treść ogłoszenia 4_2022

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków: 348 157,40 euro czyli  1 392 629,60 zł. (po indykatywnym kursie 4 zł.)

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

•  Treść ogłoszenia 5_2022

Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Limit dostępnych środków: 35 795,13 euro czyli  143 180,52 zł. (po indykatywnym kursie 4 zł.)

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Dokumenty dotyczące naboru wniosków: