Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 26 czerwca do 10 lipca 2023 r. w godzinach od 9.00–15.00. W dniu 10 lipca 2023 r. wnioski można składać tylko do godziny 12.00. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

Proszę pamiętać, że ostatniego dnia naboru Biuro LGD nie udziela doradztwa.

Treść ogłoszenia 3_2023

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
Limit dostępnych środków: Podejmowanie działalności gospodarczej – 25 000,00 euro czyli 100 000,00 zł (po indykatywnym kursie 4zł)

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do realizacji wskaźniki

Treść ogłoszenia 4_2023

Zakres tematyczny: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Limit dostępnych środków: 5 000,00 euro czyli  20 000,00 zł. (po indykatywnym kursie 4 zł.), przy czym całkowita wartość jednego zadania  grantowego na przygotowanie oddolnej koncepcji Smart Village wynosi 4 tys. zł.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Dokumenty dotyczące naboru wniosków: