Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 24 lutego 2020 do 13 marca 2020 r. w godzinach od 9.00-15.00. W dniu 13 marca 2020 r. wnioski można składać tylko do godziny 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Proszę pamiętać, że ostatniego dnia naboru Biuro LGD nie udziela doradztwa.

 

Dokumenty dotyczące naboru wniosków:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity po zmianach z dnia 30 kwietnia 2018 r.)
– Lokalna Strategia Rozwoju (akt czerwiec 2019)
– Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ich ustalania i zmiany dla wszystkich zakresów tematycznych
– Wnioski i instrukcje – wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach
– Opis projektu zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnejinfrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
– Opis projektu zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
– Oświadczenie e-mail
– Klauzula RODO – załącznik obowiązkowy
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów