Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami można składać w terminie od 27 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r. w godzinach od 900-1500. Ostatniego dnia naboru wnioski można składać tylko do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.
Treść ogłoszenia nr 1/2018/G
Zakres tematyczny: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Limit dostępnych środków – 200 000,00 zł.
Termin złożenia wniosku o płatność ostateczną nie później niż 31.12.2018 r.
Dokumenty aplikacyjne:
Formularz wniosku o powierzenie grantu.
Opis projektu dla przedsięwzięcia 4. Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.
Wzór umowy o powierzenie grantu.
Formularz wniosku o rozliczenie grantu.
Formularz sprawozdania z realizacji operacji w ramach Projektu Grantowego.
Dokumenty pomocnicze:
Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.Karta pomocniczej oceny wniosku Biura LGD.
Załącznik do karty pomocniczej oceny wniosku.
Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego.
Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem.
Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji
Planowane do osiągnięcia wskaźniki